Modelització econòmica en salut


Dissenys d’estudi


Anàlisi de dades


Educació i formació


Validació

 

Demostrar la credibilitat i la validesa del model és una part essencial del procés de desenvolupament; per tant, realitzem rutinàriament una validació externa dels nostres models i dels desenvolupats per altres. Qualsevol model desenvolupat per Heorfy Consulting està sotmès a exhaustives proves per establir la validesa interna i externa. Així, avaluem la incertesa del model deguda tant als paràmetres com a l’estructura del model. Per incrementar la credibilitat, qualsevol model ha de funcionar bé en aquest sentit. L’avaluació del comportament del model i la seva validació són essencials a Heorfy Consulting.